sadsad x
asdasd

Çevre Temizliği

30 Mayıs 2020
Çevre Temizliği

Modern şehirlerde toplu halde yaşayan günümüzinsanının günlük hayatı ve tüketim alışkanlıkları da değişmiştir. Bu değişimin en mühim sonucu ürettiğimiz atıklardır. Bu atıklar her geçen gün artmakta ve doğayı tehdit etmektedir. Çöp kovalarına ya da geri dönüşüme atılmadan doğaya bırakılan her atık çevreye ciddi boyutlarda zarar vermektedir. Özellikle plastik, cam ve metal ambalajların bilinçsizce doğaya atılması geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. İnsanlar olarak, yaşadığımız dünyayı korumak;kendimiz, gelecek nesiller ve tüm canlılar için hayati öneme sahiptir.

Doğayı koruma hassasiyeti ve doğru ekoloji politikaları atıkları minimize etmekle başlar. Sonrasında doğru toplama ve ayrıştırma, geri dönüştürme ve geri kazanım olarak devam eder. Bu döngünün en önemli evresi atık malzemeyi en başından geri dönüşüm zincirine dâhil etmektir. Ev ve iş yerlerinde, kamusal alanlarda geri dönüşüm kovaları kullanılarak atıkların doğru toplanması ve ayrıştırılması elzemdir.

Çevreye atılan kâğıt atıklar yaklaşık 1 yılda, alüminyum atıklar 100 yılda, plastik şişe 450 yılda, cam şişe 4000 yılda doğada kaybolmaktadır. Bu atıkların geri dönüşüme kazandırılması hem çevreye hem de ekonomiye fayda sağlar. Geri dönüşümde değerlendirilen ve üretimde tekrar kullanılan atıklar sıfırdan üretime göre daha düşük enerji ihtiyacıyla işlem görmekte ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Böylelikle hava ve çevre kirliliği azaltılırken aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlanmış olur. Doğal kaynakların korunması tüm insanlar ve canlılar için gereklidir. Hammadde ihtiyacı günümüzde birçok ulusun karşılaştığı bir sorundur. Atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hammaddeye olan ihtiyacı nispeten azaltarak ekonomik katkı sağlamakta ve böylelikle dünya kaynaklarının da tükenmesini geciktirmektedir.

Kullandığımız kâğıtların, defterlerin, kitapların üretiminde ham madde olarak ağaçlar kullanılmaktadır. Daha önce kullanılan kâğıdın geri dönüştürülerek tekrar tekrar kullanılabileceği bilinmelidir. Geri dönüşüm kovaları yerine çöp kovalarına attığımız kâğıtlar bu zincirin içine hiç girmeden israf olarak çöpe gitmektedir. Ancak doğru şekilde toplanıp geri dönüşüme gönderilenkâğıt atıkların tekrardan üretime kazandırılması doğanın korunması için çok önemlidir. Geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılan her kâğıt, ağaçların ve doğanın korunmasını sağlar. İnsanların kâğıt tüketimi için her yıl milyonlarca ağacın kesildiği göz önüne alınırsa, geri dönüştürülen her kâğıdın ne kadar değerli olduğu daha net anlaşılacaktır.

Yapılan araştırmalara göre, geri dönüşüme kazandırılarak kâğıt üretiminde tekrar kullanılan her 1 ton kâğıt için;

-          17 adet ağacın kesilmesi,

-          36 ton sera gazının atmosfere yayılımı,

-          4100 kWh elektrik enerjisinin israf edilmesi,

-          1750 litre fuel-oilin israf edilmesi,

-          38,8 ton suyun israf edilmesi önlenmiş olur (Öztürk, 2005).

Kâğıt üretiminde israfın önlenmesi, kaynakların ve doğanın korunması için bireysel ve endüstriyel geri dönüşüme özen gösterilmesi gerekmektedir.

Çevreye zararlı atıklarda öne çıkan bir diğer materyal de plastiktir. Doğada çözülmesi en uzun süren atıkların başında gelen plastik atıkların orta ve uzun vadede çevre felaketlerine sebep olacağı ön görülmektedir. Bunun önüne geçmek için atılması gereken adımların başında doğaya plastik çöplerin atılmasının önlenmesi gelmektedir. Çöpe atmak yerine geri dönüşüme gönderilen her plastik ürün ham madde olarak tekrar kullanılacak ve doğaya verilen zarar minimuma indirilecektir.

Geri dönüşüm zinciri, dönüştürülecek maddelerinin toplanıp ilgili tesislere aktarılması ile başlamaktadır. Geri dönüşüm faaliyetlerini en başından etkileyen ve başarı oranınadoğrudan katkı sunan en mühimadım geri dönüştürülecek olan atıkların toplanmasıdır. Bu hususta en önemli sorumluluk toplama işlemlerini yapacak olan yerel yönetimlere düşmektedir. Belediyelerin ve kamunun atacağı adımlar aynı zamanda bireyleri de teşvik edecek düzeyde olmalıdır. Geri dönüşüme, ülke ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlayabileceğini fark eden vatandaşlar da bu sürecin içerisinde yer alacaklardır. Hâne halkının evlerde atıkları ayrıştırması, şehir meydanları ve AVM’ler gibi kamusal alanlarda geri dönüşüm kovaları ile atıkların biriktirilmesi veyerel yönetimlerin doğru bir sistem üzerinden atık toplamayı gerçekleştirmesiyle süreç yönetimihayata geçirilmelidir.

Geri dönüşüm tesislerinin kurulması ve yeterli altyapının oluşturulması geri dönüşüm faaliyeti için azamî önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda en büyük görev devletlere ve özel firmalara düşmektedir. Hükümetlerin geri dönüşüm faaliyetlerini teşvik etmesi ve tesislerin kurulmasına öncülük edip özel sektörü de sürece dâhil etmesi bu hususta atılacak en önemli adımların başında gelmektedir. Bu çeşit yatırımların uzun vâdeli planlanması ve uzun yıllar boyunca ülke ekonomisine, çevreye, doğaya ve tüm canlılara kazanımlarının devam edeceğinin hesaba katılması yatırımların geniş bir yelpazede devam edebilmesi açısından önemlidir.

Küresel çapta birçok ülke geri dönüşüm alanında hızla ilerlemekte ve atıklarını mümkün olan en verimli şekilde dönüştürerek ekonomilerine kazandırmaktadır. Bu durum dünya kaynaklarının dengeli kullanımına olumlu katkılar sağlamakla birlikte çevre, hava ve deniz kirliliğinin önüne geçmektedir. Bununla birlikte enerji ve su tasarruflarını arttırarak sürdürülebilirüretim ve çevre politikalarının oluşumunda rol oynamaktadır.

Atılacak doğru adımlarla ulusal çapta farkındalık oluşturarak birçok alanda geri dönüşümü teşvik etmek dünyamız ve ülke çıkarlarımız için çok önemlidir.Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi sonucunda oluşacak farkındalıkla birlikte geri dönüşüm için biriktirilen atık miktarı artacak ve kurulacak olan tesislerde işlenmesi sağlanacaktır. Bu kısımda iş yerleri ve evlerde biriktirilen atıkların toplanması ve tesislere nakledilmesi yerel yönetimlerin sorumluluğunda ve organizatörlüğünde olacaktır.

Dönüştürülebilir atıkların çöp değil millî sermaye olduğunun bilincinde olmak ve toplanmasını sağlamak her fert için millî bir vazifedir. Sokaklarda, meydanlarda, parklarda, AVM’lerde ve her türlü kamusal alanda; atıkların çöp kovaları yerine geri dönüşüm kovalarına atılması gerekmektedir. Atık toplama noktalarının ve geri dönüşüm kovalarının, atık miktarının fazla olduğu ve halkın rahatça ulaşabileceği konumlarda olması gerekir. Bu kovaların her bir bölmesi anlaşılır şekilde sınıflandırılmış ve hangi atık için kullanılacağı açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Ev ve iş yerlerinde geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklar çöplerden ayrı olarak biriktirilmelidir. Böylece dönüştürülebilir atıkların çöpe gitmesiönlenmiş olacaktır. Evsel atıklardaki plastik miktarının %56’sı kullanılan ürünlerin ve gıdaların plastik paketlerinden oluşmaktadır (Goodship, 2007). Bu paketler ürünler açıldıktan sonra işlevini yitirmekte ve atık durumuna düşmektedir. Evsel atıklardaki plastik miktarının yarısından fazlası gibi yüksek bir orana sebep olan plastik paketlerin geri dönüşümüne özen gösterilmelidir. Bu atıklar çöplerden ayrı olarak biriktirilmeli ve geri dönüşüme kazandırılmalıdır. Atıkları biriktirme işlemi için gerekli hijyen koşullarını sağlayan uygun geri dönüşüm kovaları kullanılmalıdır. Her atık madde için ayrı bölümü bulunan bu kovalar kullanım kolaylığı sağlamasının yanı sıra aynı zamanda ortam temizliği ve insan sağlığı açısından da nitelikli ürünlerdir.

Foreca ailesi olarak bizler de hizmet verdiğimiz birçok alanda olduğu gibi geri dönüşüm kovaları alanında da çevremizi ve doğamızı korumaya yönelik üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme gayretindeyiz. Sosyal sorumluluk ve çevre bilinciyle hareket eden firmamız, dönüştürülebilir atıkların israf olmasını önlemeyi ve geri dönüşüme kazandırmayı amaçlamaktadır. “Sıfır Atık” anlayışı kapsamında, atıkların her türlü ortamda geri dönüşüme uygun olarak toplanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Foreca doğanın korunması için bu amaca uygun ürün tasarımları yapmakta ve ürün kataloğunu geliştirerek çevreci çözümler sunmaktadır.

Geri Dönüşüm Çöp Kovaları kategorisinde her mekâna ve ihtiyaca yönelik ürün çeşidimiz mevcuttur. Kâğıt, metal, plastik ve cam olarak her atık madde için farklı bölmesi bulunan ürünlerimiz kullanım kolaylığı sunmakta ve kullanılan ortam için gerekli hijyen koşullarını sağlamaktadır.

Pratik Kapaklı geri dönüşüm kovalarımız özel kapak tasarımına sahiptir. Bu kapak, orta kısmından kovaya sabitlenmiştir böylece kendi ekseninde iki yöne de eğilerek kovaya çöp atılmasına imkân tanımaktadır. İsmiyle müsemma pratik kullanım olanağı sunan bu kapak, atılacak madde ile kapağın üzerine basıldığında açılarak çöpün atılmasını sağlar. Böylelikle tek elle kullanım olanağı sağlamış olur. 3 ayrı kova olarak satılan modelimiz kendine özel kasasıyla tek platform üzerinde durmaktadır.

Bununla birlikte tek parça olarak tasarlanmış 3 ayrı bölümü olan ürün çeşitlerimiz de mevcuttur. Gündelik kullanılabilecek çöp kovaları için de pratik kapaklı çöp kovası tasarımlarımız web sitemizde yer almaktadır.

 

Çatı Kapaklı geri dönüşüm kovalarımız da pratik kapaklarla aynı çalışma prensibine sahiptir. Kapaksız olan geri dönüşüm kovaları ise yine birçok mekân için uygun kullanım imkânı sunmaktadır.

Geri dönüşüm kovalarının haricinde ev ve iş yerleri için standart Pedallı çöp kovalarımız birçok ürün çeşidi ve özel fiyatlarla müşterilerimizin hizmetindedir. Ayrıca klozet fırçalıkları, sabunluklar, kâğıt vericiler gibi birçok hijyen ürünü kataloğumuzda yer almaktadır.

Ürünlerimiz; paslanmaz çelikten ve galvaniz malzemeden üretilerek yüksek kalite anlayışıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalara sunulmaktadır. Şık tasarımla, kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilen ürünlerimiz her mekâna uygun ve her ihtiyaca cevap verecek niteliktedir.

 

 

 

 

Goodship, V., 2007, Plasticrecycling, ScienceProgress, 90(4), 245–268.

Öztürk, M., 2005, Kullanılmış Kağıtların Geri Kazanılması Kullanılmış Kağıttan Kağıt Üretimi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara.

United Nations, 2014, 2014 Revision of the World UrbanizationProspects, web sayfası:https://www.un.org/en/development/desa/publications/2014-revision-world-urbanization-prospects.html, erişim tarihi: 26.03.2020

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.